મુક્તપંચિકા

મુક્તપંચિકા: 18/08/2007

.

મિત્રો! મારી નીચેની મુક્તપંચિકાઓ “સહિયારું સર્જન” પર પ્રગટ થઈ છે.

*   *   *   *   *   *

મુક્તપંચિકા: 18/08/2007 (1)

આપશો શબ્દો

તમે, વાચાળ

થઈ જાશે કલમ

અમ – આ હતી

કોને ખબર?

*  *  *  *  *   *   *  *

મુક્તપંચિકા: 18/08/2007 (2)

આયખું આખું

ઝબૂકી વીજ

સમ પળ એકમાં

વીતશે – હતી

કોને ખબર?

*  *   *   *   *   *

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s