મુક્તપંચિકા · હસ્તાક્ષર

“કુમાર” માં પ્રસિદ્ધિ સાથે મુક્તપંચિકાની પ્રિન્ટ મીડિયામાં પા પા પગલી: Muktapanchika in “Kumar”

* * “કુમાર” માં પ્રસિદ્ધિ સાથે મુક્તપંચિકાની પ્રિન્ટ મીડિયામાં પા પા પગલી: . આપ સૌ મિત્રોએ “અનુપમા”ને હૂંફાળો પ્રતિસાદ આપ્યો છે. આપે મુક્તપંચિકાને ઉલ્લાસભેર વધાવી “અનુપમા”ની ખ્યાતિ વિસ્તારી છે. આપના સથવારે મુક્તપંચિકાએ હવે પ્રિન્ટ મીડિયામાં પા પા પગલી ભરી છે. મારી મુક્તપંચિકા ગુજરાતી ભાષાના સુપ્રતિષ્ઠિત પારિવારિક સામયિક “કુમાર”ના મે 2007ના અંકમાં લઘુકાવ્ય તરીકે પ્રકાશિત થઈ… Continue reading “કુમાર” માં પ્રસિદ્ધિ સાથે મુક્તપંચિકાની પ્રિન્ટ મીડિયામાં પા પા પગલી: Muktapanchika in “Kumar”