મુક્તપંચિકા

મુક્તપંચિકા: 01/09/2007

.

મુક્તપંચિકા: 01/09/2007

 

ક્ષણ ક્ષણને

કાળની કાણી

કટોરીમાં ભરતો

રહ્યો! માણવી

કાલે સવારે?

 

*  *  *  *  *

3 thoughts on “મુક્તપંચિકા: 01/09/2007

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s