મુક્તપંચિકા

મુક્તપંચિકા: 29/03/07

મુક્તપંચિકા: 29/03/07 

* * * * * * * *  

સ્મિત-રૂદન

કરી શકું છું.

હૈયા-હિલોળે પ્રેમ

કરી શકું છું.

માણસ છું હું.

* * * * * * *

3 thoughts on “મુક્તપંચિકા: 29/03/07

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s